Διαχείρηση Περιουσιών
  • Είσπραξη ενοικίων και κατάθεση τους σε λογαριασμούς

  • Μισθωτήρια/Ενοικιαστήρια

  • Φορολογικές δηλώσεις Ελλήνων ομογενών.
Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων με τους ευνοϊκότερους όρους. Φροντίζουμε για την έγκαιρη είσπραξη των μισθωμάτων σας καθώς και την άμεση έξωση των κακοπληρωτών μισθωτών. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση της σύνταξης και κατάθεσης των φορολογικών σας δηλώσεων.
Κατασκευή ιστοσελίδων ATNET COMMUNICATIONS AE